OMM - ODUNPAZARI MODERN MÜZE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, veri sorumlusu sıfatını haiz Odunpazarı Modern Müze (“OMM”) tarafından siz ziyaretçilerimizi, misafirlerimizi ve üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. E-Bülten Üyeliği Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler


E-posta adresi, KVKK’nın beşinci maddesinde belirtilen “açık rıza” hukuki sebebine dayalı olarak ve bülten gönderimi yapılabilmesi amacıyla, www.omm.art internet sitesinde yer alan e-bülten sistemi ve OMM içerisinde kullanılmakta olan tabletler aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

2. OMM Üyeliği Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler


Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası, şehir ve adres bilgileri, KVKK’nın beşinci maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve talep / şikayetlerin takibi amaçlarıyla, OMM Üyelik Başvuru Formu aracılığıyla işlenmektedir.

3. OMM Mobil Uygulaması Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler


Ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri, KVKK’nın beşinci maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak ve sesli rehber özelliğinin kullanılabilmesi amacıyla, mobil uygulamada yer alan üyelik sistemi aracılığıyla işlenmektedir.

4. Eğitim Programları ve Etkinlikler Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler


Ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileri, KVKK’nın beşinci maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak ve etkinlikle alakalı iletişim kurulabilmesi amacıyla, basılı formlar aracılığıyla işlenmektedir.

5. İnternet Sitesinde Yer Alan Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgiler

www.omm.art internet sitesinde yer alan çerezler aracılığıyla herhangi bir kişisel veri işlenmemektedir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan
ulaşabilirsiniz.

6. Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

İşlenmekte olan kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

E-posta adresiniz, açık rıza vermeniz durumunda, MailChimp'e ait yurt dışındaki sunuculara bülten gönderimi yapılabilmesi amacıyla gönderilecektir.

7. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?


Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

8. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

9. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

 • kvkk@omm.art adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat OMM’a başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 37 Odunpazarı / Eskişehir adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@omm.art adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle omm@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

OMM’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, OMM’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

İnternet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

OMM - Odunpazarı Modern Müze’nin ziyarete açık olduğu gün ve saatleri buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.